Khung phụ mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS320

Panasonic KX-NS320

– 1 khung tích hợp sẵn 16 máy nhánh analog
– Cho phép mở rộng một khung tổng đài 12 đường vào 32 máy lẻ analog